Vedtekter for Norsk Vmax klubb

 


Endret  på styremøtet 11/03/2006

Vedtatt ved avstemming blant medlemmene 1/5-2005

Paragraf 1

Klubbens navn er Norsk Vmax Klubb. Klubben ble stiftet 12 januar 1997.

Paragraf 2

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme Vmax interessen i Norge.

Paragraf 3

Alle som eier en Yamaha Vmax motorsykkel kan melde seg inn i klubben. Ethvert medlem som har sitt forhold til klubben i orden har stemmerett på lagets avstemminger. Lagets avstemminger foregår primært på web, evt. pr. e-post.

Paragraf 4

Styret fastsetter medlemskontingentens størrelse, etter avstemming blant medlemmene. Regnskapsåret er januar - desember, det samme gjelder medlemsåret. Inn og utmelding skal skje skriftlig pr. E-post. Årlig kontingent innbetales i januar hvert år. Er ikke kontingent betalt pr. 1.april strykes medlemmet fra medlemslisten.

Paragraf 5

Ordinært årsmøte holdes ved leilighet 1 gang i året, ved klubbtreff eller større samlinger. Årsmøtet innkalles med 2 ukers varsel ved e-post til medlemmene. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret i hende innen styremøte før årsmøte. Årsmøtet behandler:                 

1.    Årsmelding fra styret og særskilte utvalg.      

1. Lagets regnskap i revidert stand.
2. Forslag som er kommet inn.      
3. Valg:      
4. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem.

Valg av leder gjelder for ett år av gangen, de øvrige for 2 år av gangen.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag. Valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas loddtrekning. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall (2/3). Årsmøtet kan gjøre vedtak om å opprette eventuelt oppløse grupper og utvalg. Ekstraordinært årsmøte holdes når klubbens styre finner det påkrevd, eller når 1/4 av klubbens medlemmer krever det. Slike krav skal fremmes skriftlig.

Paragraf 6

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Målet er å ha minst 1 møte pr. år.

Paragraf 7

Laget ledes av et styre på fem medlemmer - leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. For å være vedtaksfør må minst 3 medlemmer av styret inklusive lederen eller nestlederen være tilstede. Vedtak gjøres ved simpelt flertall hvor lederen eller ved dennes fravær nestlederen har dobbeltstemme.

Paragraf 8

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget på forhånd er satt opp på saklisten, som er kunngjort overfor medlemmene minst 2 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Paragraf 9

Viktige hastesaker kan avgjøres ved avstemming blant medlemmene. Avstemmingen foretas på websidene våre, e-post varsling blir sendt ut til hvert enkelt medlem.

Klubb emblem og jakkemerke ser slik ut :